ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ
ಹಿಂದೂಗಳ  ಕಲ್ಪನಾತೀತ  ಸರ್ವಧರ್ಮಸಮಭಾವ ‘ವಿಷ್ಣುವಿನ  ಅವತಾರವಾಗಿದ್ದ  ರಾಮನು  ರಾವಣನನ್ನು  ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ  ವಧಿಸಿದನು.  ಆ  ರಾವಣನ   ‘ರಾವಣ  ಮಹಾರಾಜ’  ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ೨-೩ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ ! ಆದುದರಿಂದ  ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ  ಯಾರೂ  ಸರ್ವ ಧರ್ಮಸಮಭಾವವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ  !’
- (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು)  ಡಾ. ಆಠವಲೆ

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ