ಪ.ಪೂ. ರಾಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಜಯಂತಿ

ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದ್ವಾದಶಿ
(೧೩.೧೦.೨೦೧೬)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

No comments:

Post a Comment

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ !
ಪ.ಪೂ. ರಾಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಜಯಂತಿ